Две издигнати последователно църкви са разкрити непосредствено пред източната крепостна стена на Вътрешния град, в участъка, където се разширява. Долната църква е кръстокуполна, с четири колони за купола и предапсидно пространство. Състои се от триделен притвор (нартекс) и централно помещение (наос), с три апсиди , които са с обща дължина 29 м и ширина 20 м. В предната част, от север и изток, са долепени крила. В олтара е изграден синтрон (каменна стъпаловидна пейка за духовенството, разположена по стената на основната апсида), което подсказва, че църквата е била митрополитска. Датира се през ІХ в., до началото на Х в., когато върху развалините ù е издигната втора църква, която е с по-малки размери. Втората църква повтаря плана  на по-ранната, с разликата, че притвора е едноделен. И двете църкви са били богато украсени с декоративна каменна пластика.

ozio_gallery_nano