Дворцовата църква е разположена в средата на ансамбъл от сгради, формиращи Преславската Архиепоскопския или т.нар. Патриаршески комплекс. Тя се позиционира в обширен двор, заобиколен с каменна стена. Заетата от този двор площ има неправилен четиристранен план, издължен в посока изток-запад. Църквата е почти в центъра на оградения двор. Според  запазените основи размерите на  църквата са : 31 м дължина и 17 м ширина.  Дворцовата църква представлява трикорабна, триапсидна базилика с нартекс и ексонартекс /преддверие и външен притвор/.  Делението на вътрешното пространство се извършва от две редици колони.  Характерна особеност, която подчертава стремежа да се осигури стабилността на сградата, е изграждането на система от контрафорси (подпори). Техният брой е 18, като четири се намират на западната фасада, а на северната и южната има по седем. Олтарът на църквата е образуван от трите полукръгли апсиди и от предапсидното пространство. Централната апсида е най-голяма и се издава на изток пред страничните. В северния кораб и екзонартекса на Дворцовата базилика са открити фрагменти от мозайка, която е покривала подовото ниво на църквата. Свидетелство за богатата декорация на църквата са намерените капители, бази на колони, фрагменти от корнизи и облицовъчни плочи. На юг и изток от базиликата са разположени няколко постройки. Основите им се застъпват предвид това, че са строени и разрушени в различно време. В план те са съставени от наредени в редица квадратни или правоъгълни помещения. Пред фасадите на някои се откриват следи от колонада.

ozio_gallery_nano