В югозападната част на Вътрешния град се развива сложен архитектурен комплекс, чието изграждане започва в края на ІХ - Х в. Той включва няколко сгради с различно предназначение и е ярко доказателство за високата степен на архитектурен замисъл, и благоустрояване на средновековен Преслав.

        Малката баня  - Открита през 1971г. като изолирана постройка, днес малката баня е част от този дворцови ансамбъл. В план, тя е анфиладен тип с три помещения, които са отделени от тухлени преградни зидове,  т.е. преходът е ставал от едно помещение в друго. Приземието, което е вкопано в околния терен,  включва огнище в източното отделение и хипокауст от глинени тръби, които преминават в останалите две помещения. През тези тръби топлия въздух циркулира, излизайки от префурниум със засводени отвори. Подовото ниво на същинската баня е издигнато на 0,60 м по – високо и стъпва върху хипокаустовите тръби. В източното помещение са поместени котли за топла вода, второто (средното) е предназначено за съблекалня, а западното е същинската къпалня (баня) с разположена в нея вана. До помещението топлата вода е преминавала по вътрешна инсталация от оловни тръби, а цялостното снабдяване на сградата с вода е ставало чрез водопровод, който е  съставен от глинени тръби, минаващи успоредно на външната северна стена.

 Малката баня в Дворцовия център на Средновековен Преслав е една класическа планова схема, възприета в старобългарското банско строителство в края на ІХ и Хв. Тя е сведетелство за високата степен на развитие, която са притежавали преславските цивилизация и култура.

ozio_gallery_nano