Комплексът се разгръща западно, непосредствено от Малката баня и представлява сграда със сложен план, ориентирана по оста изток – запад. В приземието си тя е съставена от три големи помещения, които са  наредени в редица. Общата ù дължина е 22,60м., като помещенията са се свързвали с широки 0,70м проходи.  На 2,80м., пред северната  фасада, е развит портик, който е изграден върху масивни каменни пиластри с квадратна форма. Те са били  широки  1,30 м, а във височина са се издигали  като квадратни стълбове с размери : 0,80 х 0,80 м. Върху тях, пред горния етаж, се е позиционирала широка веранда. В западния край на сградата е добавено малко помещение (3,20 х 1,80м) , чийто северен зид е в ос пиластровата редица. Пред второто помещение на основния корпус е монтирана пътека от четири големи плочи, които отвеждат до южната стена на водното съоръжение на царската канцелария.

Царската канцелария се намира на 1,80 м северно от портика и представлява правоъгълна по план сграда с размери 12,70 х 15,30 м, ориентирана по оста север – юг. Вътрешното пространство на приземието е разделено от две двойки зидове на общо 9 помещения, разпределени в три редици. Западната и източна редици са широки по 2 м, а централната 4,70 м. В общия план на постройката доминира централния корпус, който също е разделен от напречни зидове на три помещения – южно с размери 2х4,70 м, средно и северно, които са с по – големи размери /5х4,70 м/. В средата на централното северно помещение са изградени три масивни стъпки – пиластри, които оформят проходна част във вид на двуделен портал.

          През 2010 г. в западна посока започна разкриването на мащабна по своите размери сграда, която всъщност представлява ядрото на целия архитектурен комплекс – жилищния дворец на царската фамилия. Разкритата част на тази сграда включва централна зала по оста изток – запад, настлана с мраморни плочи и  фланкирана /засега/ с три двойки помещения от юг и север. Мащабността на сградата, богатството от архитектурни детайли и подови мозайки я определят като личните  жилищни части на преславската владетелска фамилия.