На запад от южната порта на Вътрешния град, извън крепостната стена, са запазени основите на голяма сграда. Постройката е дълга около 107 м и е съставена от 18 еднакви помещения, които са конструктивно свързани и без проходи помежду си, ориентирани в южна посока. Стените им са иззидани от плочест пясъчник, от близката околност на Преслав, в хоризонтални редове, като при изграждането им се е използвала  и глина. Основите им са от същия плочест пясъчник. Разделните стени на помещенията  се допират на север в крепостната стена, която е била използвана като северна стена на постройката. Естественото издигане на нивото на терена е наложило направата на стъпала, които са били  на тераси пред помещенията. Пред стъпалата е имало площадка, която е била с бордюр в предната си част.  Помещенията имат почти квадратна форма и сходни размери (5 х 4.60 м). Входът на всяко помещение се намира в средата на южната му стена и е широк средно 1.10-1.15 м. Вероятно над тях е стъпвал етаж, а отпред са имали навес. Покривът на сградата е бил покрит с керемиди. Мястото и планът на сградата, знаците, които са врязани в керемидите от нейният покрив, както и богатият керамичен материал (предимно съдове за течности) я определят като държавна постройка със стопански характер. Това вероятно са били магазини, в които се е търгувало с местни и вносни стоки. Сградата е нарочно разрушена в първата половина на ХІ в., във връзка с отбраната на града.

ozio_gallery_nano