Община Велики Преслав заема площ от 277,6 km2. Разположена е в Североизточна България, в югозападната част на Област Шумен. На север и изток общината граничи с община Шумен, на югоизток - със Смядово, на югозапад - с Върбица и на запад с община Търговище. Връзката на общината в южна посока се осъществява през Ришкия (890 ш надморска височина) и Върбишкия проход (396,6 ш).

Велики Преслав е на разстояние от около 130 км от пристанищата Русе и Силистра и на 110 ог пристанище и летище Варна.

Територията на община Велики Преслав се характеризира с разнообразен релеф. В северната и югозападната й част е хълмисто-ридов и нископланински, а в централната част - равнинен. На запад и югозапад се простират северните ридове на Преславска и Драгоевска планини, разделени от долината на р. Голяма Камчия. От запад на североизток се простират невисоките ридове на Преславска планина - Широкия рът, Тиклата, Авджибели.

В равнинната си част Велики Преслав се пресича от долината на р. Голяма Камчия и притока й Врана. В северната част са южните разклонения на Шуменското плато, което има надморска височина от 300 до 400 ш.

Община Велики Преслав разполага с 968 хектара защитени територии, от които резервати и буферни зони - 48 ха, народни паркове - 773 ха, и исторически местности -147 ха.

Общата площ на рекреационните ресурси възлиза на 2250 ха, в т.ч. курортни гори - 1423 ха, и зелени зони - 827 ха.

На територията на общината се намират природният резерват "Патлейна", в близост до гр. Велики Преслав е и резерватът "Дервиша", които са единствените находища в страната на див рошков, див кестен и урумово лале. Находищата на блатно кокиче край с. Кочово на площ 12 ха. и край с. Осмар на площ 19 ха. са обявени за защитени територии и са единствените в Северна България.

В планинската част на общината има предимно широколистни и в по-малка степен - иглолистни гори, диворастящи плодове и билки.

В общината се срещат дребни гризачи, лисици, чакали, горски и полски птици. Тук се намира голямо по площ ловно стопанство с муфлони, сърни, диви свине, лопатари и благородни елени, стопанисвано от Държавна дивечовъдна станция - Велики Преслав. Ситуирането на община Велики Преслав в мрежата от значими туристически локализации на територията на Шуменска област - Плиска, Шумен, Мадара и др., близостта на общината до големите черноморски туристически локализации в Североизточния район за планиране - „Златни пясъци", "Св. Константин и Елена", "Албена" и др., обуславят и възможностите за развитие на туризма. Туристическите ресурси на територията на община Велики Преслав са обективни териториални дадености, които предизвикват определен туристически интерес.