На запад от южната порта, от вътрешната страна на крепостната стена, са разположени две сгради. Те са разделени една от друга с проход,който е широк почти 5 м. Подобен проход, но с ширина 2.5 м, е оставен  между крепостната стена и гърба на сградите. Тази постройка е разположена непосредствено до Южната порта и се състои от единадесет правоъгълни помещения, които са с почти еднакви конструкция и размери. Средните размери на помещенията варират около 5.00 х 4.50 м. Влизането в тях е ставало посредством входове с ширина от около1.00 м, които са разположени на северните страни на помещенията. Сградата е изградена от плочести ломени пясъчници, разположени в хоризонтални редове, споени с жълта глина. Разпределителните и надлъжните зидове са конструктивно свързани помежду си. В градежа им са използвани речни волтъци и груби ломени камъни. Разкритите подови нива на помещенията са еднакви с тези на терена пред сградата, което не е наложило изграждането на стъпала. Прави впечатление, че помещенията са без подова настилка, а подовите нива на всяко едно от тях са от добре трамбована жълта глина. Дълбоко вкопаните (до твърд терен) основи подсказват, че разкритите помещения представляват долен етаж на голяма двуетажна сграда. Долният етаж вероятно е служил за складови и сервизни цели. Не е изключено и приземните помещения да са били обитавани. Вторият етаж от север вероятно е бил оформен с дървена веранда, която се е издавала извън основите, стъпвайки на колонади. Достъпът до втория етаж вероятно се е осъществявал посредством стълба, разположена вътре в сградата или извън нея.

Втората сграда е разположена на запад от първата. Вътрешността ù е разделена на десет нееднакви по размери помещения, разположени в две успоредни редици. Сградата е изградена от плочест камък на кална спойка. Размерите на помещенията са различни и  варират около 4.00 х 3.50 м. Дълбоко вкопаните основи на сградата предполагат, че както и първата постройка, и тази е имала втори етаж. Възможно е неговото разпределение да е било по-различно от  приземието. Качването на етажа вероятно е ставало по вътрешна дървена стълба, която води до обширна зала. Стените и на двете сгради са били измазани, както отвътре, така и отвън с фина хоросанова мазилка. Възможно е стените да са били облицовани с мрамор или друг облицовъчен материал. Покривите на сградите са  били покрити с керемиди. На север от сградите е бил оформен просторен незастроен двор. В края на Х век сградите са били разрушени, а в следващите години върху тях са били построени по-леки наземни постройки. Масивната конструкция на сградите, функционалната им обвързаност и  голямата застроена площ ги определят като граждански постройки с обществено – административен и представителен характер.  Допуска се и възможността те да са били обитавани от войниците, които са отговаряли за охраната на владетеля.